Hungary And You

Cégünk márkafüggetlen kereskedésként új és újszerű gépjárműveket forgalmaz teljes európai garanciával.

Bővebben...

Segítünk Önnek a gépjármű kiválasztásától és megrendelésétől a legkedvezőbb hitel lehetőségek intézésén át a teljes üzembe helyezésig.

Cégünkről

Cégünkről

Cégünk 2002. óta működik Dunakeszin és környékén lévő ingatlanok forgalmazásával, közvetítésével, bérbeadásával.
Családi házak, lakások, építési telkek, szántóföldek, ipari, kereskedelmi valamint üdülő ingatlanok közvetítése, bérbeadása.
Cégünk vállalja ingatlanok értékbecslését, Energetikai Tanusítvány elkészítését regisztrált, képzett szakemberekkel. Szerződéseinket teljes körű ügyvédi közreműködéssel biztosítjuk  TAKARNET hozzáféréssel.

Különböző bankokkal állunk szerződéses kapcsolatban, így jelzálog alapú kölcsönök, biztosítások ügyintézését az Ön igénye szerint alakítjuk. 
Tanácsadás bármely ingatlan problémája esetén.
Ingatlankínálatunk megjelenik a nyomtatott sajtóban, az interneten több hírdetési portálon, saját hírdetési újságban, közterületeken kihelyezett vitrinekben.

Cégünk vállalja még könnyűszerkezetes és hagyományos lakóházak építését, generál kivitelezését. Mi a klasszikus ingatlanforgalmazást választottuk, ezért nem csak az íróasztal mögött várjuk kedves Ügyfeleinket, hanem a kiválasztott ingatlanok helyszínen történő szakszerű bemutatással.
 
Leendő vevőinknek a címkiadás ingyenes.       
Nálunk nincs egyéb költség.

Célunk az Ügyfelek teljes körű kiszolgálása.

Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

WORLD BUILD 2002 KFT
2120 Dunakeszi, János utca 2.
Tel/fax: 27/391-398, 20/9457-306
www.worldhouse.hu, email:dunakeszi@worldhouse.hu
 
Adatvédelmi Szabályzat
Tájékoztató az Info. Tv. 20. § szerint
 
Az oldal üzemeltetője: World Bulid 2002 Kft.
A World Bulid 2002 Kft. A Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja.
Az üzemeltető adatai:
Név:Worldhouse Ingatlaniroda
Székhely:2120 Dunakeszi János u. 2.
Telefon: 06-20-945-7306
NAIH:-----
Fax:27/391-398
Web: www.wh.lc.hu, www.worldhouse.hu
Facebook: worldhouse ingatlaniroda
Adatvédelmi kapcsolattartó: Rozner Tamás, e-mail: dunakeszi@worldhouse.hu
 
I. Bevezetés
Az World Bulid 2002 Kft. . mint adatkezelő (Adatkezelő) az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
Jelen szabályok kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe az alábbi jogszabályi kötelezettségeket:
–.az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.),
-.az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi egyezményekkel, európai uniós jogforrásokkal (különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 sz. (Általános Adatvédelmi Rendelet),
-.2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.);
-.2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 
-.2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).Háttérjogszabályként a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az ingatlanértékesítésre vonatkozó jogszabályok is érvényesek.
A jelen Szabályzat az Info. törvény értelmező rendelkezéseit használja az adatkezelési szakkifejezésekre.
A jelen szabályzat az Európai Általános Adatvédelmi Rendelet szabályaira is tekintettel van, azzal, hogy a Rendelet hatályba lépésének időpontját követően a szabályzatot felül kell vizsgálni.
Tájékoztatóban használt kifejezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény értelmező, rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni. Amennyiben kérdése lenne, vagy bármely fogalom nem lenne egyértelmű, kérjük, forduljon az adatvédelmi kapcsolattartónkhoz.
érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. Hirdetések esetében ezek a hirdetést feladó személyek. Az ingatlanügylet létrejöttekor érintettek az ügyletben részt vevő személyek, illetve mindazok, akiknek jogát, jogos érdekét az ügylet érinti;
személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele (azaz: az adatok átadása);
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele, például: megjelentetés az interneten;
adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.
 
II. ALAPELVEK A World Bulid 2002 Kft.  ADATKEZELÉSE SORÁN
 
A személyes adatok World Bulid 2002 Kft. általi felvétele és kezelése törvényen vagy a szolgáltatást igénybe vevő érintett önkéntes hozzájárulásán alapul.
 
Az Ön önkéntes hozzájárulása alapján (2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv. 5. § (1) a) pont). Ön személyes adatainak kezeléséhez az Adatkezelővel kötött megbízási szerződés aláírásával, vételi/eladási ajánlat Adatkezelőn keresztül megtételével vagy az ajánlatnak az Adatkezelővel való közlésével járul hozzá. Ön hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez azzal is, ha az Adatkezelővel való személyes, telefonos, elektronikus vagy egyéb úton felveszi a kapcsolatot tájékoztatás kérése céljából, vagy ezen utak valamelyikén szerződéskötési, eladási vagy vételi ajánlatot tesz, és ebből a célból személyes adatait megadja. Személyes adatainak kezeléséhez való hozzájárulás történhet az Adatkezelő honlapján elérhető szolgáltatás igénybevételével (hírlevél feliratkozás, ill. segítő szolgáltatások) vagy az Adatkezelő honlapján közzétett álláshirdetésre történő jelentkezéssel. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul önkéntes hozzájárulásán.
 
Bizonyos személyes adatokat az Adatkezelő azért gyűjt és kezel, mert törvényi előírás is elrendeli (Infotv. 5. § (1) b) pont). Ilyen törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény törvény (továbbiakban: Pmtv.), amely előírja az Adatkezelő számára, hogy az ügyfélnek minősülő személyek ügyfél-átvilágítását elvégezze, és meghatározott személyes adataikat rögzítse és ezen adatokat, valamint a kapcsolódó dokumentumokat megőrizze.
Személyes adatok kezelése alapulhat továbbá az adózásra, ill. a számviteli bizonylatok megőrzésére vonatkozó törvényeken, mint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény. Lentebb tájékoztatást kap arról, mely adatainak kezelése alapul a Pmtv. vagy más törvény rendelkezésén.
 
A fentieken túl, a felvett személyes adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a World Bulid 2002 Kft. a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, illetve saját vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 
 
III. ADATFELDOLGOZÓINK
 
A személyes adatai szerverünkön tárolásra kerülnek. A tárhely szolgáltatást adatfeldolgozóként a World Build 2002 Kft (székhely: 2120 Dunakeszi, János utca 2. telefon: 06/20 9457-306, e-mail cím: dunakeszi@worldhiuse.hu végzi.
 
Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.
 
Egyes ügynökeink közreműködőink, munkavállalói és nemcsak munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.
 
IV. ADATKEZELÉSEK, JOGALAPJUK, CÉLJAIK, IDŐTARTAMUK
 
Az Adatkezelő többféle tevékenysége során, többféle célból kezel személyes adatokat. Az Adatkezelő alábbi tevékenységei során folytat adatkezelést:
-.Ingatlanközvetítési, értékbecslési tevékenység: a World Bulid 2002 Kft.. megbízási szerződés vagy szolgáltatói szerződés alapján ingatlanközvetítői, ill. értékbecslési szolgáltatást nyújt.
-.Hirdetési szolgáltatás: az érintettek (eladók és bérbeadók) hirdetési megjelenést rendelhetnek meg a World Bulid 2002 Kft. honlapján az alábbi feltételekkel. A World Bulid 2002 Kft. honlapján nyilvánosságra hozza a megrendelt hirdetést.
A hirdetés időtartama: amíg a megrendelő hirdetés-felvételi űrlapon az érintett kérte. A hirdetésekben kizárólag az érintettek által önkéntesen megadott adatok szerepelnek.A hirdetések URL-je: www.ingatlan.com, www.ingatlanok.hu, www.jófogás.hu, www.worldhouse.hu
-Hírlevél szolgáltatás: a World Bulid 2002 Kft. honlapján hírlevél szolgáltatást nyújt, amelyet a szükséges adatok megadása mellett bárki igénybe vehet.
-eDM levelek: az érintett kérése esetén a World Bulid 2002 Kft. a megjelölt e-mail címre közvetlen levelet küld, amelyben tájékoztatást ad a World Bulid 2002 Kft. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, más fontos információkról.
-Segítő szolgáltatások: a World Bulid 2002 Kft. honlapján többféle, ingatlan-forgalmazással kapcsolatos segítő szolgáltatást nyújt, amelyeket az érintettek külön-külön használhatnak fel, ill. iratkozhatnak fel ezekre.  A hírlevelek és kalkulátorok egy részét a MIOSZ üzemelteti, adatkezelője a MIOSZ a World Bulid 2002 Kft. adatfeldolgozóként jár el ezek esetében.
További segítő szolgáltatások: ingyenes hitelügyintézés, állami támogatás ügyfél-elégedettségi nyilatkozatok ingatlanilleték kalkulátor, ingatlanadó kalkulátor (személyi jövedelemadó).
-Statisztikai adatbázis képzése: a World Bulid 2002 Kft. belső nyilvántartás céljából és ingatlanpiaci elemzések készítése, ill. értékbecslés céljából statisztikai adatbázist készít az ingatlanok adataiból, továbbá az eladással kapcsolatos adatokból.
- Állás hirdetés: A World Bulid 2002 Kft. honlapján lehetőség van álláskeresőknek jelentkezni, amennyiben ez külön jelzésre kerül. 
A személyes adatok köréről, az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelés időtartamáról az alábbi táblázatból kap részletes tájékoztatást.
 
Érintett
Kezelt adatok
Adatkezelés célja
Adatkezelés jogalapja
Adatkezelés időtartama
Ingatlan tulajdonos (eladó)
családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,
születési hely és idő,
anyja születési neve,
lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma
Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése
Infotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés)                               Pmtv. 7-9. §
 
Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
A megbízás teljesítésétől vagy megszűnésétől számított 8 évig
Ingatlan tulajdonos (eladó)
adóazonosító jel, személyi azonosító jel, bankszámla szám, telefonszám, e-mail cím
 
Az ingatlan következő adatai: eladó ingatlan címe és helyrajzi száma, ingatlan jellege (pl. családi ház, társasház, telek), vételár, eladás időpontja, építés éve, fekvés (belterület, külterület), építési állapot (pl. új, újszerű, felújított, használt, felújítandó, bontandó), telek területe és belső terület (hasznos alapterület), építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, ingatlan külső/belső állapota, ingatlanról készült fényképfelvételek, alaprajz. 
Szükséghez képest az
az ingatlan egyéb tulajdonságai és műszaki adatai.
Ingatlanközvetítésre, ill. értékbecslésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése.
Az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése.
 
Az ingatlan adatainak statisztikai adatbázis képzés és értékbecslés céljára való felhasználása, kivéve: ügyfél neve, házszám.
Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig, vagy ha ez hosszabb, akkor a megbízás teljesítésétől/megszűnésétől számított 5 évig.
 
A statisztikai és értékbecslési célból kezelt adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatrögzítéstől számított 10 évig.
Vevő,
ajánlattevő
családi és utónév, születési családi és utónév, állampolgárság,
születési hely és idő,
anyja születési neve,
lakcíme, ennek hiányában tartózkodási helye, azonosító okmányának típusa és száma
Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése, a Pmtv. szerinti ügyfél-átvilágítás elvégzése
Infotv. 5. § (1) bek. b) pont (kötelező adatkezelés)                               Pmtv. 7-9. §
 
Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Az adatrögzítéstől számított 8 évig
Vevő,
ajánlattevő
adóazonosító jel, személyi azonosító jel, telefonszám, e-mail cím 
Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az adásvételi szerződés megkötésének elősegítése
Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Megtekintő
Név, anyja neve, lakcím, telefonszám, e-mail cím
Ingatlanközvetítésre szóló megbízás teljesítése, tájékoztatás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása, az Adatkezelő esetleges jogérvényesítésének elősegítése
Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 5 évig
Egyéb érdeklődő, vevőjelölt
Név; telefonszám; e-mail cím; keresett ingatlannal kapcsolatos információk: jellege, elhelyezkedése (város/kerület), terület szobaszám, emelet, fűtési mód, legalacsonyabb/legmagasabb ár
Tájékoztatás, érdeklődő megkeresésére való válaszadás, az eladó és a vevő közötti kapcsolat létrehozása
Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Az adatrögzítéstől számított legfeljebb 3 évig, ismételt érdeklődés esetén az újabb megkereséstől számított legfeljebb 3 évig
Hirdető
Név, e-mail cím, telefonszám
Az ingatlan adatai: ingatlan fekvése (település, kerület, közterület neve, emelet),  ingatlan jellege, építés éve, tájolás, kilátás, építési állapot, alapterület, telekterület, belmagasság, építési mód, komfortfokozat, fűtési mód, szobaszám, parkolási lehetőség, irányár, fényképfelvételek, hirdetés szövege. 
Hirdetési szolgáltatás nyújtása az Adatkezelő honlapján.
 
Az ingatlan adatait statisztikai adatbázis képzése és értékbecslés céljára használni.
Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
A megadott adatok közül a nevet, e-mail címet, telefonszámot, a házszámot az Adatkezelő legfeljebb az adatrögzítéstől számított 5 évig.
 
Az ingatlan fent fel nem sorolt adatait az Adatkezelő statisztikai és értékbecslési célból az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatrögzítéstől számított 10 évig.
Hírlevél feliratkozó
Név, e-mail cím
Hírlevél szolgáltatás nyújtása
Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Hírlevél szolgáltatásról való leiratkozásig, vagy a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig
eDM levél feliratkozó
Név, e-mail cím
Marketing célú tájékoztató levél küldése.
Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
eDM levelekről való leiratkozásig, vagy az eDM szolgáltatás megszűnéséig
Segítő szolgáltatás igénybe vevője
A szolgáltatás jellegétől függően: az ingatlan típusa, a vagyonszerzés módja, az ingatlan forgalmi értéke,
az eladás és a vásárlás éve, eladási és vásárlási ár, megszerzés költségei, értékesítés költségei, értéknövelő beruházások értéke,
név, havi nettó jövedelem, igényelt hitel összege, ingatlan vételára
e-mail cím, telefonszám
A honlapon nyújtott segítő szolgáltatások nyújtása, szükség esetén e-mailes vagy telefonos kapcsolatfelvétel, tájékoztatás.
Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
A szolgáltatás teljesítéséhez szükséges ideig
Álláshirdetésre jelentkező
A jelentkezésben megadandó: név, e-mail cím, telefonszám.
 
A jelentkező által esetlegesen magadott: lakcím, születési hely, idő, anyja neve, iskolai végzettség, előző munkahely(ek).
Álláspályázatok elbírálása, személyes állásinterjú egyeztetése, álláshely betöltése
Infotv. 5. § (1) bek. a) pont (önkéntes hozzájárulás)
Az álláspályázat elbírálásától számított 3 évig.
 
A táblázatban használt fogalmak:
 
Ingatlan tulajdonos (eladó): Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlan tulajdonosa, ill. az ingatlanra vonatkozó vagyoni jog (pl. haszonélvezeti jog) jogosultja, ill. aki az ingatlan közvetítésére az Adatkezelővel megbízási szerződést kötött, valamint ezek meghatalmazottja.
Vevő, ajánlattevő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlanra vételi ajánlatot tett.
Megtekintő: Olyan személy, aki az Adatkezelő által közvetített ingatlant megtekintette
Egyéb érdeklődő, vevőjelölt: A fentieken túl olyan személy, aki az Adatkezelő ingatlanközvetítési tevékenysége körében az Adatkezelőtől személyesen, telefonon, elektronikus vagy más úton tájékoztatást kér, tőle érdeklődik, ideértve különösen az Adatkezelő megkeresését megbízási szerződés megkötése céljából, eladási vagy vételi érdeklődés céljából.
Hirdető: olyan érintett, aki a World Bulid 2002 Kft. hirdetési szolgáltatását igénybe veszi.
Hírlevél feliratkozó: olyan érintett, aki a honlapon működő hírlevél szolgáltatásra feliratkozott.
eDM levél feliratkozó: olyan érintett, aki a World Bulid 2002 Kft. által nyújtott szolgáltatásokról, esetleges akciókról, már fontos információkról tájékoztató e-mailekre feliratkozott.
Segítő szolgáltatás igénybe vevője: olyan érintett, aki a honlapon működő valamely segítő szolgáltatást igénybe vette.
Álláshirdetésre jelentkező: a honlapon meghirdetett álláslehetőségre jelentkező érintett.
 
V. STATISZTIKAI ADATBÁZIS KÉPZÉS, ADATTOVÁBBÍTÁS
 
A World Bulid 2002 Kft.. a Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetségének (MIOSZ) tagja. A MIOSZ kiemelt együttműködő szoftverfejlesztő- és szolgáltató partnere, back office és front office megoldások, valamint a statisztikai adatbázis képzés tekintetében a VÁR-KÖZ Kft.
A hatékonyabb ügyfélkiszolgálás, az értékesítés hatékonyságának növelése érdekében, valamint a megfelelőbb irányár-meghatározás és magas szintű értékbecslési szolgáltatás érdekében statisztikai célból a hirdetések és az ingatlanok adatait a World Bulid 2002 Kft. megosztja a MIOSZ-szal a VÁR-KÖZ Kft.-vel, és a MIOSZ együttműködő partnereivel. Hirdetés alatt kell érteni azt is, amikor az ingatlan hirdetője ingatlanközvetítésre irányuló szerződés nélkül – közvetlenül, saját tevékenysége útján - kizárólag a hirdetési felületet veszi igénybe.
A MIOSZ adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el:  http://miosz.hu/adatkezelesi-szabalyzat/
A VÁR-KÖZ Kft. adatkezelési szabályzata az alábbi linken érhető el: http://www.varkoz.hu/page/adatvedelmi_nyilatkozat/
A MIOSZ partereinek listája: http://www.miosz.lc.hu/page/partnerirodak
A fentiek alapján a MIOSZ és a VÁR-KÖZ Kft. részére statisztikai adatbázis képzés céljából az alábbi adatok kerülnek továbbításra: ingatlan elhelyezkedésére vonatkozóan: irányítószám, település/kerület, közterület neve, emelet; az épület szintjei; az ingatlan jellege (családi ház, társasház, telek), ingatlan fekvése (belterület, külterület); építési állapot; telek területe; belső terület (hasznos alapterület); szobaszám; építés módja (tégla, panel, vegyes, egyéb építési mód); komfortfokozat; fűtési mód; forgalomképesség értékelése (1-10); építés éve; ingatlan külső és belső állapota; alaprajz; ingatlanról készül fényképek (kivéve: belső terekről készített képek); eladás időpontja; értékesítési vételár; extra felszereltség, tulajdonságok; hirdetés szövege.
Felhívjuk a figyelmét arra, hogy nem kerülnek továbbításra az ingatlan pontos címére vonatkozó adatok, így az ingatlan házszáma, ill. helyrajzi száma.
Amennyiben Ön nem járul hozzá a statisztikai célú adatgyűjtéshez és ezen adatok feldolgozásához, kérjük tiltakozását külön jelezze.
Az adattovábbítás címzettjeinek elérhetőségei:
Magyar Ingatlanközvetítők Országos Szövetsége,
székhely/levelezési cím: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 14.,
telefonszám: 06 30 328 6789, e-mail cím: titkarsag.miosz@gmail.com
Várköz Kft., székhely/levelezési cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 34. fszt. 2., telefonszám: 06 30 328 6789, e-mail cím: adatvedelem@lc.hu
Az adattovábbítás címzettjei a továbbított adatokat kizárólag a fent megjelölt célból kezelhetik.
A fentieken túl az Ön adatinak továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:
-Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, e-mail címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege továbbításra kerül a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
-Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési és hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartozódási címe, bankszámla száma, ingatlan címe és helyrajzi száma számtovábbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
-Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni. 
 
VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE
 
Az adatkezelés ideje alatt személyes adatait az Adatkelezőnél csak az Adatkezelő vezetője, a cég tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, valamint olyan munkavállalók vagy megbízottak ismerhetik meg, akik munkaköri feladatainak ellátásához ezen adatokhoz való hozzáférés szükséges. Ezen túl adatait olyan személyek ismerhetik meg, akik olyan szolgáltatóknak, megbízottaknak dolgoznak, akik az Adatkezelő részére szolgáltatást nyújtanak, amennyiben munkaköri feladatinak ellátásához ezen adathoz való hozzáférés szükséges.
A Vár-Köz Kft weboldalának tárhelyét és szerverét a Vár-Köz Kft. biztosítja, így az itt tárolt adatok tekintetében a külön adatfeldolgozót nem vesz igénybe.
Amennyiben a megbízás teljesítésének keretében, külső szolgáltatónál megjelentetett hirdetésben az ingatlanra vonatkozó adatok megjelennek, akkor ezen adatok tekintetében adatfeldolgozó az adott hirdetési felület szolgáltatója.
Egyes ügynökeink közreműködőink nemcsak munkavállalói státuszban járnak el, ők független vállalkozóként adatfeldolgozói tevékenységet látnak el.
Az Ön adatai továbbítására sor kerülhet az alábbi esetekben:
- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott hitelközvetítő segítségét kívánja igénybe venni, akkor e célból a neve, telefonszáma, email-címe, és esetlegesen az igényelni , akkor e célból a neve, telefonszáma, email-címe, és esetlegesen az igényelni kívánt hitel összege továbbításra kerül a hitelközvetítő részére. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a hitelközvetítő nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott ügyvédet kívánja igénybe venni, akkor a név, születési név, azonosító okmány száma, születési hely idő, anyja neve, adóazonosító jele, lakcíme/tartózkodási címe, bankszámla száma, ingatlan címe, és helyrajzi száma számtovábbításra kerülnek az okiratszerkesztő ügyvéd részére az adásvételi szerződés és az egyéb szükséges dokumentumok elkészítése céljából. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön az ügyvéd nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
- Amennyiben az érintett az Adatkezelő által ajánlott szakembert kívánja igénybe venni az energetikai tanúsítvány elkészítéshez, akkor az eladó neve, címe, telefonszáma, az ingatlan adatai e célból továbbításra kerülnek. Ezen adattovábbítás alkalmával Ön a tanúsítványt készítő szakember nevéről, elérhetőségeiről az Adatkezelőtől tájékoztatást fog kapni.
 
VII. AZ ADATOK BIZTONSÁGA
 
A személyes adatok biztonságát a World Bulid 2002 Kft. a technika szintjének megfelelő fizikai és technikai védelemmel biztosítja, amely megakadályozza az adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok illetéktelen megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését. A World Bulid 2002 Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy az ennek ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig.
 
 
VIII. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
A./Adatok módosítása, törlése, zárolása

Az érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését.
Az érintett - a kötelező adatkezelés kivételével - törölheti személyes adatait vagy kérelmezheti a személyes adatainak törlését vagy zárolását. Egyes esetekben a személyes adat idő előtti törlése valamely jogosultságtól való elesést (pl. nyereményjátékból való kizárást, pályázati elbírálásból való kiesést, stb.) eredményezhet.
Az érintett személyes adatait szankciószerűen a Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben, az itt meghatározottak szerint is törölheti a World Bulid 2002 Kft.
Az érintett személyes adatait akkor is törli a World Bulid 2002 Kft., ha kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.
A Szolgáltatás megszűnését követően, a IV. fejezetben meghatározott időtartam elteltével - a jogszabályokban előírt (pl. számviteli) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kivételével – a World Bulid 2002 Kft. törli a Szolgáltatás Felhasználóinak a konkrét Szolgáltatáshoz kapcsolódóan kezelt személyes adatait.
Törlés helyett a World Bulid 2002 Kft. zárolja a személyes adatot a Felhasználási Feltételekben meghatározott eseteken, valamint akkor, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adatot kizárólag addig kezeli a World Bulid 2002 Kft., ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárja. 
A gazdasági reklámot tartalmazó közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés küldéséhez adott hozzájárulás megkeresés-típusonként (pl. hírlevél, e-DM, stb.) külön-külön bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a levelek alján, illetve az itt meghatározott módon és címen. A Felhasználási Feltételekben meghatározott esetekben - a jogszabályok adta kertek között - a hozzájárulás visszavonása után a Szolgáltatás nem vehető igénybe. A hozzájárulás visszavonása más esetekben nem jár a Szolgáltatás igénybevételének (pl. regisztráció) megszüntetésével.
 A World Bulid 2002 Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett munkamenetre szóló cookie a böngésző bezárásával törlődik. A World Bulid 2002 Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén tartósan elhelyezett böngésző cookie a készülék merevlemezére kerül, és az internetes böngésző bezárása után is megmarad a cookie manuális törléséig, illetve a időtartamának lejártáig. A World Bulid 2002 Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett böngésző cookie-k bármikor törölhetőek a készülékről, a böngésző megfelelő beállításainak kiválasztásával pedig visszautasítható a cookie-k használata, ebben az esetben azonban előfordulhat, hogy az érintett nem fogja tudni kihasználni az adott Szolgáltatás összes funkcióját. Minden egyes böngészőben illetve végfelhasználói készüléken külön-külön szükséges a letiltást végrehajtani. A cookie-k kezelésére általában a böngészők eszközök/beállítások menüjében az adatvédelem beállításai alatt van lehetőség. A World Bulid 2002 Kft. által az érintett végfelhasználói készülékén elhelyezett flash cookie a készülék merevlemezére kerül és annak törléséig vagy a flash plug-in kitiltásáig gyűjt adatokat. A flash cookie végleges törléséről az alábbi oldalakon olvashat bővebben: http://javascriptprog.hu/2011/02/28/flash-cookie-1-resz-megosztott-helyi-objektum/ (magyarnyelven),
 http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (angol nyelven). 
 
B.Tájékoztatás   
Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a World Bulid 2002 Kft. által a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az adott Szolgáltatás Felhasználási Feltételeiben illetve a jelen szabályzatban megjelölt elérhetőségeken.
A World Bulid 2002 Kft. az érintett kérelmére tájékoztatást ad az érintettre vonatkozó, kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. 
C.Tiltakozás személyes adat kezelése ellen 
Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

a. ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a World Bulid 2002 Kft.-re vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve az ún. kötelező adatkezelés esetét;
b. ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c. valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha a World Bulid 2002 Kf. az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és az esetleges adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett Felhasználó személyes adatát korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Ha az adatkezelést (pl. számviteli) törvény rendelte el, az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, viszont a személyes adatot nem továbbítja az adatátvevő részére, ha a tiltakozással egyetértett, vagy bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította. 
 
D.Igény bejelentése a World Bulid 2002 Kft..-nél 
A World Bulid 2002 Kft. az egyes Szolgáltatásaihoz kapcsolódó a VIII.A-C. pontokban meghatározott igények bejelentésére a jelen szabályzat elején jelzett elérhetőségeken van lehetőség. A World Bulid 2002 Kft. köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, az Ön erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.
Tekintettel arra, hogy az érintett fiók jelszóval védett, és a jelszó megőrzése és titokban tartása az érintett felelőssége, az érintett fiókon keresztül benyújtott igényeket a World Bulid 2002 Kft. az érintettől érkezett igénynek tekinti.
Amennyiben a World Bulid 2002 Kft. az igény benyújtására e-mail útján lehetőséget ad, a korábban a World Bulid 2002 Kft. részére az adott Szolgáltatással összefüggésben megadott e-mail címről érkezett igényt a World Bulid 2002 Kft.. az érintettől érkezett igénynek tekinti. Egyéb e-mail címről, valamint írásban benyújtott igények esetén az érintett akkor nyújthat be igényt, ha - a World Bulid 2002 Kft.. vagy jogszabály által meghatározott módon - megfelelően igazolta az érintteti minőségét.
Amennyiben a World Bulid 2002 Kft. adatkezelése nem az érintett hozzájárulásán alapul, hanem az adatkezelést harmadik személy visszaélésszerűen kezdeményezte, az érintett kérheti a rá vonatkozó, valamely Felhasználó által róla közzétett személyes adat törlését, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást személyazonosságának és a személyes adattal fennálló kapcsolatának megfelelő igazolása mellett.
Az érintett halála esetén a halotti anyakönyvi kivonat bemutatásával, illetve másolatának a Szolgáltatás ügyfélszolgálati címére történő megküldésével az érintett bármely közeli hozzátartozója, illetve az, akit végrendeleti juttatásban részesített, kérheti az érintettel fennálló kapcsolatának igazolása mellett az érintettre vonatkozó adatok törlését, valamint jogos érdekének igazolása mellett az adatok továbbítását.

E.Jogorvoslati lehetőségek 
Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
Az érintett jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását kezdeményezni, amennyiben személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefonszám: +36 (1) 391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: http://naih.hu.
 

Pénzkezelési szabályzat

Pénzkezelési szabályzat

A World Build 2002 Kft pénzkezelési szabályzata

A Worldhouse Ingatlaniroda kiemelt figyelmet fordít minden pénzmozgásra, ezzel is jobban odafigyelve ügyfeleink biztonságára

1) Milyen jogcímen vehetnek át a Worldhouse Ingatlaniroda kollegái pénzt az ügyfelektől?

A megbízási szerződés megkötésekor, a tulajdoni lap beszerzésének költsége címén.
Írásbeli vételi ajánlat biztosítékául szolgáló összeg.
Elfogadott vételi ajánlat esetén részteljesítés jogcímén.
Sikeres adásvételi szerződés esetén megbízási díjként.

2) Mekkora összeget vehetnek át a Worldhouse Ingatlaniroda kollegái és hogyan kezelhetik azt?

- A tulajdoni lap beszerzésének mindenkori árát.
- Vételi ajánlat esetén minimum 100.000 Ft-ot, maximum az ajánlatban szereplő ingatlan ajánlott vételárának 2,5%+ÁFA-t.
- Elfogadott vételi ajánlat esetén az átvett összeget az ingatlan tulajdonosának átadjuk, amely az adásvételi szerződés aláírásakor a vételárba beleszámít.
- Visszautasított vételi ajánlat esetén, amennyiben nem születik ugyanarra az ingatlanra, ugyanattól a vevőtől új ajánlat, a vevőtől átvett összeget haladéktalanul visszaadjuk a vevőnek.
- A megbízási szerződésben feltüntetett megbízási díjnak megfelelő összeget.

A megbízási díj kiegyenlítése elfogadott vételi ajánlat esetén történhet két részletben.
Az első részlet az ajánlat elfogadásakor, a fennmaradó rész az adásvételi szerződés aláírásakor.

3) Kik jogosultak bármilyen jogcímen pénzt átvenni ügyfeleinktől?

Az adott ügyletben eljáró ingatlan referens, irodavezető, vagy az Ingatlan iroda tulajdonosa.

4) Hol történhet pénzátadás?

A tulajdoni lapra átadott összeg a megbízás aláírásának helyszínén.
A vételi ajánlat biztosítékául szolgáló összeg minden esetben a WorldHouse ingatlaniroda irodájában.
A megbízási díj az adásvételi szerződés aláírásának helyszínén.
A pénzmozgásokat minden esetben dokumentáljuk.
Kérjük, Ön is fordítson kiemelt figyelmet a dokumentumok pontosságára!
Köszönjük, hogy elolvasta tájékoztatónkat, további kérdéseivel kérjük, forduljon bizalommal irodánkhoz.
email cím: dunakeszi@worldhouse.hu
 

Pénzmosási és terrorizmus elleni szabályzat

Pénzmosási és terrorizmus elleni szabályzat

Cégünk a MIOSZ tagja, így az ő segítségükkel naprakész pénzmosási és terrorizmus elleni szabályzattal rendelkezik irodánk, ami irodánkban megtekinthető.
Kapcsolat ?tvonal tervezése Fot galria Webshop Nyelv választás

Hungary And You

Kapcsolat

Amennyiben szeretné velünk felvenni kapcsolatot, megteheti az alábbi elérhetőségeinken:
info@huauto.hu


1161 Budapest, Csömöri út 23.


+36-30/768-0668

Vissza

Vissza

?tvonal tervezése


1161 Budapest, Csömöri út 23.
Szélesség: 47.5211652 | Hosszúság: 19.1513193
?tvonal tervezése

Vissza

Nyelv választás

Asztali verzió